سرمایه گذاری ملکی


در بخش ساختمان سازی، ترکیه، بیشتر متکی به سرمایه ملی است، از آنجایی که با صدها بخش و گروه شغلی دیگردرارتباط است، برروند استخدام و تولید به میزان زیادی تاثیر دارد.

تماس با ما